Nobel-díjas kutatók

 

Szomorú, de tény hogy ha szúrópróbaszerűen megkérdezünk embereket, valószínűleg több haszontalan celeb nevét fel tudják sorolni, mint ahány tudósét, kutatóét, akik pedig komoly eredményeket értek el az egész emberiség fejlődése érdekében. Kicsit pótlandó ezen hiányosságot, és mivel a teremtéstan, az időfizika vonatkozásában vizsgálódunk ezen rovatban, így főként azon tudósokat szeretném itt megemlíteni (messze nem teljes körűen), akik az elméleti fizika, kvantummechanika terén értek el olyan komoly eredményeket, hogy ezért Nobel-díjban is részesültek.

1902:  Hendrik Antoon Lorentz – holland fizikus (1853-1928) A speciális relativitás elmélet alapjait Lorentz írta le, ezt használta fel később Einstein is. Épp ezért az elméletet eredetileg Lorentz–Einstein-elméletnek hívták

1911: Wilhelm Wien (1864-1928) - német fizikus. Jelentős kvantummechanikai munkásságáról ismert. A hősugárzás területén végzett munkásságáért kapott Nobel-díjat.

 

1918: Max Karl Ernst Ludwig Planck - német fizikus (1858-1947), a kvantummechanika igazi megalapítója, ő alkotta meg magát a kvantum kifejezést is.

1921: Albert Einstein – német (svájci-osztrák-amerikai) fizikus (1879-1955) Ő fejlesztette ki a relativitáselméletet és nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. Nobel-díjjal jutalmazták „az elméleti fizika területén szerzett érdemeiért, különös tekintettel a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek felismeréséért.

1922: Niels Henrik David Bohr - dán fizikus (1885-1962.) Az atomszerkezet és a kvantummechanika tudományterületén dolgozott. Tudományos kutatásai elismeréseként 1922-ben elnyerte a fizikai Nobel-díjat, 1938-ban a Magyar Tudományos Akadémia is tiszteleti tagjává választotta.

 

1927: Arthur Compton – amerikai fizikus (1892-1962) A róla elnevezett Compton-hatás felfedezésének köszönhetően kapott Nobel-díjat. Ő javasolta először az elektron spin fogalom bevezetését is.

1929: Louis-Victor-Pierre-Raymond, de Broglie 7. hercege, akit általában Louis de Broglie néven ismerünk – francia fizikus (1892-1987) Bevezette elméletét az elektronhullámokról, ami magában foglalta az anyag hullám-részecske kettősségének elvét, Albert Einstein és Max Planck munkásságára alapozva, a de Broglie hipotézisben tetőzve, miszerint minden mozgó részecske, vagy objektum rendelkezik egy hozzárendelt hullámmal. Louis de Broglie így egy új területet teremtett a fizikában, a hullámmechanikát, egyesítve a fény és az anyag fizikáját. Ezért kapta meg a Nobel-díjat.

1932: Werner Heisenberg – német fizikus (1901-1976) A kvantummechanika egyik megalapítója. A Heisenberg által bevezetett határozatlansági reláció elve forradalmi fordulatot hozott a kvantummechanika fejlődésében, hatása a modern fizikára Albert Einstein relativitáselméletével vetekszik.

1933: Paul Adrien Maurice Dirac – svájci-angol fizikus (1092-1984) A szintén Nobel-díjas Wigner Jenő sógora.  A relativisztikus kvantummechanika alapegyenletének, a Dirac-egyenletnek a megalkotója. Az egyenletből arra következtetett, hogy léteznie kell az elektron pozitív töltésű antirészecskéjének. Ezt pozitronnak nevezte el.

 

1933: Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger – osztrák (-ír) fizikus (1887-1961) Ő is a kvantummechanika egyik atyjának számít. Nevéhez fűződik a Schrödinger-egyenlet, ami egy energia sajátérték-egyenlet.

1935: James Chadwick – angol fizikus (1891-1974) Alapvető felfedezést tett a magfizika területén: felfedezett egy semleges részecskét az atommagban, ami a neutron néven vált ismertté.

1936: Carl David Anderson – amerikai kísérleti fizikus (1905-1991) Felfedezte a pozitront, az elektron antirészecskéjét a kozmikus sugárzásban, mely felfedezéséért  Nobel-díjjal tüntették ki.

1937: George Paget Thomson – angol fizikus (1892-1975) Kísérletei során megfigyelte az elektrondiffrakció jelenségét és ezzel igazolta Louis de Broglie hipotézisét az anyag hullámtermészetéről.

 

Clinton Davisson – amerikai fizikus (1881-1958) Davisson Lester Germerrel folytatott kísérlete fontos lépés volt a kvantummechanikai elvek és a Schrödinger-egyenlet létrejöttében.

1938: Enrico Fermi – olasz fizikus (1901-1954) A béta-bomlással kapcsolatos munkája, az első nukleáris reaktor kifejlesztése, és a kvantumelmélet fejlesztése kapcsán ismert. A díjat az indukált radioaktivitással kapcsolatos munkájáért kapta.

1943: Otto Stern - német-amerikai fizikus (1888-1969) A molekulasugár-módszer kifejlesztéséért és a proton mágneses momentumának felfedezéséért tüntették ki.

 

1945: Wolfgang Pauli – oszták-svájci fizikus (1900-1958) Az általa megalkotott  Pauli-elv szerint az atom bármelyik kvantumállapotában, a saját impulzusnyomatékot, a spint is figyelembe véve, legfeljebb egy elektron lehet.

 

1949: Jukava Hideki – japán elméleti fizikus (1907-1981) A nukleonok közötti erős kölcsönhatás első elméletének megalkotója.

 

1957: Jang Csen-ning, angolosított formában Chen Ning Franklin Yang – kínai-amerikai fizikus (1922-) Li Cseng-tao-val létrehozott elméletükért kaptak díjat, mely szerint az elemi részecskék közötti gyenge kölcsönhatás nem rendelkezik paritás (tükör) szimmetriával.

Li Cseng-tao - kínai-amerikai fizikus (1926-)

 

1962: Lev Davidovics Landau – szovjet elméleti fizikus (1908-1968) Niels Bohr tanítványaként – Dániában dolgozott. 1972-ben a tiszteletére nevezték el a 2142 Landau kisbolygót

 

1963: Wigner Jenő magyar-amerikai fizikus (1902-1995) Az atommagok és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, különös tekintettel az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért kapott díjat.

 

1965: Julian Schwinger – amerikai elméleti fizikus (1918-1994) Ő fogalmazta meg a renormálás elméletét, és rögzített egy elektron-pozitron-jelenséget (Schwinger-effektus). Elméleti fizikai eredményeiért 1951-ben Albert Einstein-díjat kapott. Kvantumelektrodinamikai munkásságáért Richard Feynmannal és Shinichiro Tomonagával megosztva kapta a fizikai Nobel-díjat.

Richard Feynman - amerikai elméleti fizikus (1918-1988)

 

Shinichiro Tomonaga – japán elméleti fizikus (1906-1979)

1968: Luis Walter Alvarez – amerikai fizikus (1911-1988) Jelentős eredményeiért a részecskefizikában, különösképp a nagyszámú rezonanciaállapot felfedezéséért kapta a díjat.

 

1969: Murray Gell-Mann – amerikai fizikus (1929-) 1964-ben vetette fel Georg Zweiggel párhuzamosan, hogy a sok hadron egyszerűen felépíthető három elemi részecskéből, amiket ő kvarkoknak nevezett el. Az elemi részecskék és a kölcsönhatásaik osztályozásával kapcsolatos felfedezéseiért tüntették ki.

 

1973: Leo Esaki – japán fizikus (1925-) A Sony vezető fizikusaként a szakterülete a kvantummechanika volt, elsősorban az alagúthatással foglalkozott.

Brian David Josephson – brit fizikus (1940-) Felfedezte a szupravezető anyagok (gyakorlatban jól alkalmazható) alagúteffektusát.

1975: Aage Niels Bohr – dán magfizikus (1922-2009) Niels Bohr fia. Bohr, Mottelson és Rainwater megosztva részesültek a fizikai Nobel-díjban. Az indoklás szerint azért, mert felfedezték az atommagon belüli közös mozgást és a ez alapján kifejlesztették az atommag modern struktúráját.

 

Leo James Rainwater – amerikai fizikus (1917-1986)

 

Ben Roy Mottelson – amerikai-dán fizikus (1926-)

 

1976: Samuel C. C. Ting - kínai-amerikai fizikus (1936-) 1974-ben egy nem megjósolt új részecskét fedezett föl a csoportjával, az első c (charm)-kvarkot tartalmazó részecskét, a J/ψ-részecskét.

1979: Abdus Salam - pakisztáni fizikus, asztrofizikus (1926-1996) Főként kvantummechanikával, a részecskefizikával kölcsönhatások és szimmetriák vizsgálatával foglalkozott. A fizikai Nobel-díjat az elemi részecskék közötti elektromágneses és elektrogyenge kölcsönhatásról alkotott elméletéért kapta. 1990-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.

Steven Weinberg – amerikai fizikus (1933-) Kollégáival Abdus Salammal és Sheldon Glashowval az elektromágnességet és a gyenge kölcsönhatást egyesítő elektrogyenge kölcsönhatás elméletének kidolgozásáért kapta a díjat.

Sheldon Lee Glashow – amerikai fizikus (1932-)

 

1984: Carlo Rubbia – olasz fizikus (1934-) 1976-ban javasolta, hogy a CERN-beli szuper proton szinkrotront alakítsák át úgy, hogy benne protont lehessen ütköztetni antiprotonnal ugyanabban a gyorsítógyűrűben, emellett elkészítették a világ első antiproton üzemét. Az ütköztetőben végzett megfigyeléseiért kapta a díjat.

1988: Leon Max Lederman - amerikai kísérleti részecskefizikus (1922-) Fizikai Nobel-díjjal jutalmazták hármójukat "a neutrínónyaláb módszerért, és a müonneutrínó felfedezésével a leptonok dublet szerkezetének kimutatásáért.

 

Melvin Schwartz – amerikai fizikus (1932-2006)

 

Jack Steinberger – amerikai fizikus (1921-)

 

1995: Martin Lewis Perl – amerikai fizikus (1927-) A tauon (tau-részecske, tau-lepton) egy negatív elektromos töltésű elemi részecske felfedezője.

 

Frederick Reines – amerikai fizikus (1918-1998) A neutrínó felfedezője.

1999: Martinus Veltman – holland fizikus (1931-) Gerardus ’t Hoofttal együtt kapott fizikai Nobel-díjat az elektrogyenge kölcsönhatás kvantumszerkezetének tisztázásáért. A 9492 Veltman nevű kisbolygót az ő tiszteletére nevezték el.

Gerardus ’t Hooft – holland elméleti fizikus (1946-) Az elektrogyenge kölcsönhatás kvantumszerkezetének tisztázásáért tüntették ki.

 

2003: Vitalij Lazarevics Ginzburg – orosz elméleti fizikus, asztrofizikus (1916-2009) Eredményei között találjuk a szupravezető-képesség fenomenológiai elméletét, a plazmabeli elektromágneses hullámterjedést  és a kozmikus (háttér)sugárzás eredetének elméletét.

 

Alekszej Alekszejevics Abrikoszov – orosz elméleti fizikus (1928-) Fizikai munkásságáért és a kondenzált anyagok fizikáján belül elért tudományos eredményeiért kapta a díjat. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.

2004: David Gross – amerikai fizikus (1941-) Frank Wilczekkel és David Politzerrel megosztva megkapta 2004-ben a fizikai Nobel-díjat az erős kölcsönhatás elméletében fontos szerepet játszó aszimptotikus szabadság felfedezéséért.

 

Hugh David Politzer – amerikai elméleti fizikus (1949-)

 

Frank Wilczek – amerikai fizikus (1951-)

 

2006: John Mather – amerikai fizikus (1946-) A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás feketetest jellegének és anizotrópiájának felfedezéséért tüntették ki George Smoottal együtt.

 

George Smoot – amerikai fizikus (1945-)

 

2011: Saul Perlmutter – amerikai csillagász-fizikus (1959-) Adam Riess és Brian P. Schmidt amerikai csillagászokkal közösen kapta 2006-ban a Shaw-díjat és 2011-ben a fizikai Nobel-díjat, mindkét esetben azért, mert bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a világegyetem gyorsulva tágul.

 

Brian P. Schmidt – amerikai fizikus-csillagász (1967-)

 

 

Adam Riess – amerikai fizikus-csillagász (1969-)

 

 

Vissza